Základní škola

Historie školního vyučování v Nové Vsi u Světlé 

     Nejstarší paměti prvních počátků školního vyučování v Nové Vsi spadají do doby kolem roku 1800. Mládež se vyučovala střídavě ve staveních v obci. První stálá místnost najatá pro školu byla v chaloupce č.21, potom se místnost pro školní vyučování několikrát stěhovala (chalupa popisné č.6, „zámek“ jak se říkalo úřadovně bývalého panství novočeského). Protože škola nebyla povolena, občané si vydržovali učitele sami. V roce 1836 byla prvně povolena v Nové Vsi jednotřídní škola a postavena budova školy. Škola stála uprostřed obce na vyvýšeném místě, později byla přestavena na hostinec. 2. září 1837 se začalo vyučovat. 

     Mezi první učitele v Nové Vsi patřili p. učitel Rohovec a Bauer. V roce 1883 byla škola rozšířena na dvoutřídní, druhá třída se vyučovala v chaloupce č. 65. Řídícím učitelem byl p. učitel Charvát. Ten usiloval o novou budovu školy a marně se bránil místní školní radě, která navrhla nevhodný pozemek pro výstavbu školy. Místo pro výstavbu bylo vlhké a leželo mezi okresní silnicí a obecní cestou. Přesto byla na toto místě škola postavena a v roce 1885 se zde začalo vyučovat. Později byla ke škole připojena zahrada. V přízemí školní budovy byl byt řídícího učitele a školní kuchyně. V prvním poschodí byly učebny I. a II. třídy a školní kabinet. V zahradě byl postaven pomník padlým obětem I. světové války. 

     V roce 1885 měla škola 118 žáků, nejvyšší počet žáků ve škole byl ve válečných letech 1914 – 1948. V té době měla škola běžně okolo 150 dětí. K prudkému poklesu počtu žáků došlo v letech 1926 – 1928, kdy počet žáků klesl až na třetinu v porovnání s válečnými léty. 

     V poválečném vývoji se střídala období, kdy měla škola střídavě jednu nebo dvě třídy. Velmi nízký počet dětí v devadesátých letech způsobil, že škola byla dlouhou dobu jednotřídní, dvojtřídka byla obnovena ve školním roce 2001/2002. 

 

Současnost školy 

Základní škola a Mateřská škola v Nové Vsi u Světlé byla zřízena jako příspěvková organizace k 1.1.2003 a od této doby funguje jako samostatný právní subjekt. 

Organizace má tyto součásti: 

  • základní škola    IZO: 108 007 324 
  • mateřská škola   IZO: 107 580 462 
  • školní družina    IZO: 117 000 493 
  • školní jídelna      IZO: 102 766 959 

     Do naší mateřské a základní školy docházejí zejména místní děti a žáci. Ve školním roce 2013/14 dochází do základní školy 17 žáků, do mateřské školy 25 dětí. 

     V budově základní školy je jedna třída mateřské školy a jedna třída 1. stupně základní školy s pěti ročníky, školní družina a školní jídelna. Přestože patříme mezi malé školy, máme dětem co nabídnout. Při vyučování klademe především důraz na individuální přístup ke každému dítěti a spolupráci rodiny a školy. Pro žáky je zajištěna výuka anglického jazyka, pro 3. a 4. třídu plavecký výcvik

     Jsme kvalifikovaný učitelský sbor a nadále se každoročně vzděláváme ve vybraných kurzech.Škola je dobře vybavena výpočetní technikou a žáci mají běžně přístup k informacím prostřednictvím internetu. Pracujeme ve všech ročnících s kvalitními výukovými programy a digitálními učebními materiály, využíváme při své práci interaktivní tabuli. A čím dalším se může škola pochlubit? Žákům nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit v různých kroužcích, organizujeme různé mimoškolní aktivity.